Podporujeme 7 doporučení k udržitelnému plánování města

Pro média | 4. října 2018Podporujeme 7 doporučení k udržitelnému plánování města

Evropská koalice pro Prahu klade důraz na stabilní plánování a na odstranění chaosu v investiční činnosti města i ve změnách územního plánu. Nesouhlasíme s obecným principem zahušťování města a varujeme před oslabením systému ochrany památek v Praze.  Chceme přesná a přísná pravidla stavění v památkových územích. Místo demolic domů naším cílem je demolovat možnosti subkjektivního rozhodování na magistrátu. Je pro nás nepřijatelné, pokud navržený Metropolitní  plán označuje téměř veškerou zeleň včetně např. území Petřína za "zastavitelné území". Proto je nutné jeho přepracování. Kvalitu života a veřejných služeb upřednostňujeme před extenzivním budováním silniční sítě procházející skrz město.

Z těchto a dalších programových důvodů Evropská koalice pro Prahu podporuje doporučení organizace Arnika nazvaná "7klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města"  (celý text):

I. Respektovat strategické dokumenty a schválit progresivní územní plán

Praha má mnoho velmi kvalitních rozvojových dokumentů, především Strategický plán nebo Strategii adaptace na změny klimatu, do jejichž tvorby bylo vloženo velké množství peněz a úsilí. Tyto strategie se musí vždy promítnout do skutečného rozhodování o městě. Obdobně musí být plně respektovány celorepublikové strategické dokumenty. Praha musí zpracovat nový územní plán vycházející ze strategických dokumentů a důsledně jej uplatňovat. Pro citlivé části města je nutné pořídit územní studie a především závazné regulační plány a projednávat je s veřejností.

II. Spolupracovat s městskými částmi

Při rozhodování o podobě města, o výstavbě a o záměrech, které výrazně ovlivní městskou část, je nutné brát vážně názor místních zastupitelů.

 III. Rozhodovat transparentně a demokratickya spolupracovat s komunitou

Naslouchat obyvatelům Prahy a důsledně vyvažovat veřejný a soukromý zájem při rozhodování o výstavbě, využití budov i veřejného prostoru. Usilovat o to, aby byla metropole především příjemným místem k životu. Občané mají často relevantní názor na to, jak by jejich čtvrť měla vypadat. Praha musí zveřejňovat veškeré dokumenty,zajistit dostatečnou diskusi, zabývat se seriózně připomínkami občanů a rozhodovat transparentně.

IV. Zajistit obyvatelům veřejné vybavení – developer platí

Vymezit místa pro celoměstsky významné stavby (univerzitní kampus, koncertní sál apod.), podpořit vědu a výzkum, zajistit Pražanům dostatek sportovišť. Infrastrukturu, zejména dopravní, nestavět na úkor lidí. Na výstavby infrastruktury se musí vždy podílet developeři v rámci svého podnikání.

V. Chránit historické centrum

Zakázat výškové stavby všude tam, kde mohou poškodit unikátní historické panorama, které je součástí světového dědictví UNESCO. Chránit bydlení v centrua zachovat veřejnou funkci budov, jež slouží veřejným účelům.

VI. Zastavit bujení města do krajiny

Zastavit rozrůstání města do krajiny, rozumně a koncepčně využít území brownfields v širším centru, zapojit do vytváření infrastruktury developery a regenerovat panelová sídliště. Zároveň vytvořit předpoklady pro zdravý rozvoj okrajových částí Prahy.

 VII. Adaptovat Prahu na změnu klimatu a chránit zeleň

Praha musí upravit Pražské stavební předpisy a při realizaci nové výstavby uplatňovat požadavky na adaptační opatření jakými jsou zelené střechy, fasády, správné

nakládání se srážkovými vodami. I jinde ve městě musí dojít k realizaci potřebných kroků k adaptaci Prahy na změnu klimatu. Praha musí zpracovat podrobnou evidenci zeleně, důsledně chránit existující parky i menší zelené plochy bez zvláštního ochranného statusu a zakládat nové, zachovat zahrádkové osady. Dbát na vzájemné propojování zelených ploch a respektovat Územní systém ekologické stability (ÚSES).

 

Jiří Witzany a ing. arch. Jan Bárta, za EKP