Náš program

Praha rozumem i srdcem

Volební program pro volby do ZHMP 2018

Evropská koalice pro Prahu (EKP) občanům hlavního města nabízí nejen kvalitní komunální program a důvěryhodnou kandidátku, ale také jednoznačně proevropsky a hodnotově orientovanou politickou alternativu. Jsme přesvědčeni, že v těchto volbách nejde pouze o lokální problémy našeho města, jakkoliv jejich význam nepodceňujeme. Otevřeně říkáme, Česká republika i její hlavní město Praha patří na Západ i do Evropy!

EKP staví na myšlence spolupráce a smíru ve veřejném prostoru. Občané Hlavního města Prahy si zaslouží, aby ti, kdo je zastupují a kdo město z jejich vůle spravují a reprezentují, prováděli politiku vycházející z historicky prověřených hodnot evropské kultury a civilizace, orientovanou na svobodu a demokracii s vysokou mírou odpovědnosti, transparentnosti a důvěryhodnosti, inspirovanou dobře fungujícími modely západoevropských metropolí a zohledňující především společné potřeby obyvatel města a jejich korporací. EKP pro tento styl politiky zdůrazňující etické aspekty bude získávat spojence v širokém spektru společnosti.

EKP chce vrátit Pražanům důvěru v jejich zastupitele. O současnosti a budoucnosti Prahy musí rozhodovat lidé, kteří v minulosti nezklamali a jsou morálně nezpochybnitelní.  Magistrát se nesmí stát účelovým zařízením vlivových skupin v zákulisí a zastupitelstvo arénou, kde spolu soupeří různé privátní zájmy.  Pražská radnice nechť je místem, kde uvážliví lidé poctivě hledají řešení problémů nejen nás současníků, ale i budoucích.  Naslouchají při tom názorům respektovaných odborníků ještě pozorněji než momentálnímu veřejnému mínění. Jsme přesvědčeni, že koaliční způsob správy veřejných věcí, osvědčený v mnoha evropských metropolích, je i pro Prahu ten nejlepší.

Problémy Prahy úzce souvisí s životem v ostatních regionech České republiky i v jiných evropských zemích. Praze vévodí pražský Hrad, největší stavební komplex tohoto typu v Evropě, kdysi sídlo českých knížat a králů. Bez této dominanty si Prahu nelze představit. Budeme hledat cesty k posílení vztahu města s tímto centrem státu. Proto program EKP má prvky zaměřené specificky na národní  i proevropský kontext. Žádná ze stěžejních programových oblastí Prahy není řešitelná bez souvztažnosti k ostatním evropským zemím a Evropské unii. Nejde však o pouhé kopírování EU a jejích členských států, nýbrž naopak o uplatnění nových přístupů a souvislostí evropské integrace v podmínkách Prahy. Prahu je nutno vybudovat pro její obyvatele jako jedno z nejatraktivnějších měst Evropy!

PRAHA – SRDCE EVROPY

Praha bývala hlavním městem Svaté říše římské a naším cílem je, aby se i dnes stala skutečným srdcem Evropy, a to jak po stránce kulturní a duchovní, tak i po stránce politické a ekonomické. V uplynulých desetiletích se jistě podařilo mnoho dobrého a my si toho vážíme. Přesto před sebou máme ještě hodně práce. Praha musí dobudovat svou základní dopravní infrastrukturu, zkvalitnit veřejnou správu, více investovat do vzdělávání a podpořit inovace a transfer technologií. Chceme usilovat o přesun významných evropských institucí do Prahy i o to, aby Praha měla silné slovo v Bruselu.

 DŮVĚRYHODNÁ RADNICE – STABILNÍ PLÁNY

 Nízká důvěra obyvatel Prahy k politickému vedení pražské samosprávy i příznačná korupční pověst pražské veřejné správy patří k největším problémům našeho hlavního města. Například podle výzkumu Economist Intelligence Unit posouvá Prahu až na 60. místo mimo jiné právě špatná pověst v oblasti korupce. Chceme nabídnout účast v komisích pro významné veřejné zakázky odborníkům i zástupcům veřejnosti. Důvěru k radnici zvýšíme maximální otevřeností, srozumitelným a úplným informováním o průběhu jednání rady i zastupitelstva. Chceme zpřehlednit a veřejnosti otevřít dlouhodobě neefektivní a nepřehledný systém rozhodování o inevstičních akcích města. Pro velké investiční akce přesahující horizont jednoho volebního období budeme hledat co nejširší politickou a veřejnou podporu.

 PRAHA PRO LIDI – KVALITNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY

 Naší vizí je, aby se Praha stala moderní evropskou metropolí s kvalitními službami pro své občany a ideálním místem pro rodinu. Urychleně proto zahájíme výstavbu trasy D na Písnici, podpoříme výstavbu nových tramvajových tratí i cyklostezek. Chceme vybudovat moderní koncertní halu pro Prahu a okolí a revitalizovat areál Stromovky a holešovického Výstaviště, aby se stal skutečným místem oddechu a rekreace pro všechny Pražany. Úspěch a prosperita Prahy závisí na vzdělání jejích obyvatel. Budeme proto investovat do pražských škol i učitelů. Stárnutí obyvatel Prahy je jev, před nímž nebudeme zavírat oči. Rozšíříme proto sociální služby pro seniory se zahrnutím zdravotní péče v městských zařízeních. Ke službám pro seniory budeme přistupovat na principu aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce.

 

NAŠE PRIORITY PODLE OBLASTÍ SPRÁVY MĚSTA

 Doprava

 Životní prostředí, městská infrastruktura a rozvoj města

Sociální oblast, zdravotnictví a bydlení

 Školství, výzkum a inovace

 Bezpečnost

 Kultura, sport, volný čas a cestovní ruch

Finance, řízení a ekonomika města

 

Celý program